Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik

- sannolikhetsbegreppet och grundläggande räkneregler för sannolikheter
- de viktigaste diskreta och kontinuerliga sannolikhetsfördelningarna
- väntevärde, stickprovsmedelvärde och stora talens lag
- varians, stickprovsvarians och normalapproximation
- stokastiskt beroende och korrelation
- beskrivning av data med hjälp av statistik och histogram
- parameterskatting från statistiska modeller
- begreppet konfidensintervall
- apriorifördelning, likelihood-funktion och aposteriorifördelning
- test
Image for course subject

Schedule:

Teaching time:

Daytime

Location:

Espoo

Topic:

Mathematics

Form of learning:

On-campus

Provider:

Aalto University Open University

Level:

Beginner

Credits:

5 By Aalto University (ECTS)

Fee:

€ 75.00

Course description

Efter att ha avklarat denna kurs skall studenten

- kunna beräkna sannolikheten för sammansatta händelser genom att använda mängdoperationer
- känna till de viktigaste diskreta och kontinuerliga sannolikhetsfördelningarna samt känna igen situationer som kan modelleras med hjälp av dessa
- kunna applicera simultanfördelningar för att beräkna statistik för slumpvektorer samt känna igen när två stokastiska variabler är oberoende
- känna till metoder för att skatta parametrar i statistiska modeller
- kunna beräkna aposteriorifördelningar och göra slutledningar av dem
- kunna förklara vilka slutledningar man kan och inte kan göra med hjälp av p-värde från ett statistiskt test

  • Updated:
Share
URL copied!

You might be interested in these

Fundamental courses

Image for course subject

Linear algebra

Mathematics

Location:
Espoo
Level:
Beginner
Image for course subject

Foundations of Discrete Mathematics

Mathematics

Location:
Espoo
Level:
Beginner
Image for course subject

First Course in Probability and Statistics

Mathematics

Location:
Espoo
Level:
Beginner
Image for course subject

Grundkurs i diskret matematik

Mathematics

Location:
Espoo
Online
Level:
Beginner
Image for course subject

Differential- och integralkalkyl 2

Mathematics

Location:
Espoo
Level:
Beginner
Image for course subject

Matrisräkning

Mathematics

Location:
Online
Espoo
Level:
Beginner

Intermediate courses

Image for course subject

Metric spaces

Mathematics

Location:
Espoo
Level:
Intermediate
Image for course subject

Statistical Inference

Mathematics

Location:
Espoo
Level:
Intermediate
Image for course subject

Differential- och integralkalkyl 3

Mathematics

Location:
Espoo
Level:
Intermediate
Image for course subject

Differential and integral calculus 3

Mathematics

Location:
Espoo
Level:
Intermediate
Image for course subject

Abstract algebra

Mathematics

Location:
Espoo
Level:
Intermediate
Image for course subject

Business Mathematics II

Mathematics

Location:
Espoo
Level:
Intermediate